Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Jun 16, 2019 thuvienbao
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Community Texts
Jun 16, 2019 thuvienbao
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Community Texts
Jun 16, 2019 thuvienbao
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Community Texts
Jun 15, 2019 thuvienbao
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Hồng Hoang Chi Hạnh Vận Thiên Tôn Tác giả: Thành Thật Đáng Tin Tiểu Lang Quân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hong-hoang-chi-hanh-van-thien-ton/
Community Texts
Jun 12, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Độc Tôn Tam Giới Tác giả: Lê Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/doc-ton-tam-gioi/
Community Texts
Jun 12, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Vô Hạn Thế Giới Lữ Hành Giả Tác giả: đông pha trửu tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-han-the-gioi-lu-hanh-gia/
Community Texts
Jun 12, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Xin Lỗi, Có Hệ Thống Thật Sự Tài Giỏi Tác giả: Ngã Sửu Đáo Linh Hồn Thâm Xử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xin-loi-co-he-thong-that-su-tai-gioi/
Community Texts
Jun 9, 2019 thuvienbao
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Bật Hack Đại Thần Tác giả: Nhất Vân Chi Phàm Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bat-hack-dai-than/
Community Texts
Jun 9, 2019 thuvienbao
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không Tác giả: Ngô Đồng Hỏa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ta-nha-ben-nu-tiep-vien-hang-khong/
Community Texts
Jun 9, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Kiếm Phá Tiên Kinh Tác giả: Dạ Vân Đoan Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/kiem-pha-tien-kinh/
Community Texts
Jun 7, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Tu Tiên Cao Thủ Tái Chiến Đô Thị Tác giả: Phong Cuồng Tiểu Cường Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tu-tien-cao-thu-tai-chien-do-thi/
Community Texts
Jun 7, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Đào Vận Thần Giới Tác giả: Bất Thị Văn Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dao-van-than-gioi/
Community Texts
Jun 4, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Thiên Tài Tà Thiếu Tác giả: Mạch Thượng Trư Trư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thien-tai-ta-thieu/
Community Texts
Jun 3, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Tiên Chi Võ Đạo Tác giả: Dạ Vân Đoan Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tien-chi-vo-dao/
Community Texts
Jun 3, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Thí Thiên Đao Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thi-thien-dao/
Community Texts
Jun 2, 2019 thuvienbao
audio
eye 3
favorite 0
comment 0
Dược Thần Tác giả: Ám Ma Sư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/duoc-than/
Community Texts
Jun 2, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Ngạo Kiếm Lăng Vân Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ngao-kiem-lang-van/
Community Texts
May 31, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Long Hồn Chiến Đế Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/long-hon-chien-de/
Community Texts
May 31, 2019 thuvienbao
audio
eye 51
favorite 0
comment 0
Thần Huyết Chiến Sĩ Tác giả: Ngân Sương Kỵ Sĩ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-huyet-chien-si/
Community Texts
May 30, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Phong Ấn Tiên Tôn Tác giả: Anh Lạc Xuy Tuyết Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/phong-an-tien-ton/
Community Texts
May 30, 2019 thuvienbao
audio
eye 81
favorite 0
comment 0
Trọng sinh nữ xứng: Chí tôn y tiên Tác giả: Nam Yên Vũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-nu-xung-chi-ton-y-tien/
Community Texts
May 28, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Ác Ma Lồng Giam Tác giả: Đồi Phế Long Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ac-ma-long-giam/
Community Texts
May 28, 2019 thuvienbao
audio
eye 3
favorite 0
comment 0
Đế Quân Tử Vong Tác giả: Tiểu Thụ Kiên Cường Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/de-quan-tu-vong/
Community Texts
May 27, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Thánh Linh Huyết Hoàng Tác giả: Ưu Nguyệt Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thanh-linh-huyet-hoang/
Community Texts
May 27, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Cực Phẩm Cượp Đoạt Hệ Thống Tác giả: Hải lý dương Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuc-pham-cuop-doat-he-thong/
Community Texts
May 25, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Cửu Tôn Thần Ấn Tác giả: Đoạn Trần Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuu-ton-than-an/
Community Texts
May 24, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Trong Hạch Bạo Đi Ra Cường Giả Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-hach-bao-di-ra-cuong-gia/
Community Texts
May 24, 2019 thuvienbao
audio
eye 62
favorite 0
comment 0
Bách Luyện Thành Tiên Tác giả: Huyễn Vũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bach-luyen-thanh-tien/
Community Texts
May 22, 2019 thuvienbao
audio
eye 216
favorite 0
comment 0
Danh môn trưởng nữ Tác giả: Bình Quả Tiểu Tỷ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/danh-mon-truong-nu/
Community Texts
May 20, 2019 thuvienbao
audio
eye 3
favorite 0
comment 0
Ta Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Lão Bà Tác giả: Mộng Khởi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ta-my-nu-hieu-truong-lao-ba/
Community Texts
May 19, 2019 thuvienbao
audio
eye 3
favorite 0
comment 0
Tại Liêu Trai Làm Hiền Giả Tác giả: Phật tiền hiến hoa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tai-lieu-trai-lam-hien-gia/
Community Texts
May 19, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Võng Du Chi Sống Cùng Mỹ Nữ Tác giả: LongQuy Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vong-du-chi-song-cung-my-nu/
Community Texts
May 19, 2019 thuvienbao
audio
eye 4
favorite 0
comment 0
Điên Cuồng Thần Hào Chơi Khoa Kỹ Tác giả: Vi Tình Thành Si Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dien-cuong-than-hao-choi-khoa-ky/
Community Texts
May 17, 2019 thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Thần Kỳ Cửa Hàng Rèn Tác giả: Thì Gian Hải Tảo Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-ky-cua-hang-ren/
Community Texts
May 16, 2019 thuvienbao
audio
eye 3
favorite 0
comment 0
Kiểm Bảo Tác giả: Chúc/ Đèn Cầy Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/kiem-bao/
Community Texts
May 16, 2019 thuvienbao
audio
eye 3
favorite 0
comment 0
Băng Cực Thần Hoàng Tác giả: Bàng Phi Yên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bang-cuc-than-hoang/
Community Texts
May 15, 2019 thuvienbao
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Comic: Tối Cường Phản Phái Tác giả: Marvel Vương Giả Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/comic-toi-cuong-phan-phai/
Community Texts
May 15, 2019 thuvienbao
audio
eye 38
favorite 0
comment 0
Long Vũ Thiên Tôn Tác giả: Thanh Dật Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/long-vu-thien-ton/
Community Texts
May 14, 2019 thuvienbao
audio
eye 5
favorite 0
comment 0
Onepiece Chi Yếm Thế Chi Ca Tác giả: Nông Phu Nhất Quyền Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/onepiece-chi-yem-the-chi-ca/
Community Texts
May 13, 2019 thuvienbao
audio
eye 41
favorite 0
comment 0
Mạnh Nhất Thiên Nhãn Hoàng Đế Tác giả: Hàn Thực Tây Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/manh-nhat-thien-nhan-hoang-de/
Community Texts
May 13, 2019 thuvienbao
audio
eye 22
favorite 0
comment 0
Cực Phẩm Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Tác giả: Hai Thanh Thái Đao Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuc-pham-my-nu-hieu-truong/
Community Texts
May 11, 2019 thuvienbao
audio
eye 53
favorite 0
comment 0
Đại Kiếp Chủ Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dai-kiep-chu/
Community Texts
May 11, 2019 thuvienbao
audio
eye 40
favorite 0
comment 0
Thần Ma Cung Ứng Thương Tác giả: Hà Xử Bất Nhiễm Trần Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-ma-cung-ung-thuong/
Community Texts
May 10, 2019 thuvienbao
audio
eye 132
favorite 0
comment 0
Siêu Cấp Triệu Hoán Không Gian Tác giả: Lý Gia Lão Điếm Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/sieu-cap-trieu-hoan-khong-gian/
Community Texts
May 10, 2019 thuvienbao
audio
eye 4
favorite 0
comment 0
Địa Phủ Trọng Lâm Nhân Gian Tác giả: Liên Sơn Dịch Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dia-phu-trong-lam-nhan-gian/
Community Texts
May 9, 2019 thuvienbao
audio
eye 4
favorite 0
comment 0
Tận Thế Vi Vương Tác giả: Thiên Địa Nhất Huấn - 天地一瞬 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tan-the-vi-vuong/
Community Texts
May 7, 2019 thuvienbao
audio
eye 63
favorite 0
comment 0
Dục Huyết Binh Hồn Tác giả: Sửu Ngưu 1985 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/duc-huyet-binh-hon/
Community Texts
May 7, 2019 thuvienbao
audio
eye 55
favorite 0
comment 0
Ta Tuyệt Mỹ Ngự Tỷ Lão Bà Tác giả: Phi Gia Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ta-tuyet-my-ngu-ty-lao-ba/
Community Texts
May 7, 2019 thuvienbao
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Dị Giới Gặp Gỡ Nhị Thứ Nguyên Nữ Thần Tác giả: Thán cười hồng trần Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/di-gioi-gap-go-nhi-thu-nguyen-nu-than/
Community Texts
May 4, 2019 thuvienbao
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Hôn An, Scandal Lão Công! Tác giả: Vi Dương - 微扬 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hon-an-scandal-lao-cong/
Community Texts
May 4, 2019 thuvienbao
audio
eye 164
favorite 0
comment 0
Chân Võ Thế Giới Tác giả: Tàm Kiển Lý Đích Ngưu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chan-vo-the-gioi/
Community Texts
May 3, 2019 thuvienbao
audio
eye 84
favorite 0
comment 0
Bất Diệt Kiếm Chủ Tác giả: Phi Yến Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bat-diet-kiem-chu/
Community Texts
May 3, 2019 thuvienbao
audio
eye 5
favorite 0
comment 0
Tạo Hóa Tiên Đế Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tao-hoa-tien-de/
Community Texts
May 3, 2019 thuvienbao
audio
eye 59
favorite 0
comment 0
Thần Sủng Tiến Hóa Tác giả: Tửu Trì Túy Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-sung-tien-hoa/
Community Texts
May 2, 2019 thuvienbao
audio
eye 177
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thế Võ Đế Tác giả: Thác Bạt Lưu Vân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-the-vo-de/
Community Texts
May 1, 2019 thuvienbao
audio
eye 133
favorite 0
comment 0
Cửu Hồn Long Đế Tác giả: Hoắc Đông Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuu-hon-long-de/
Community Texts
May 1, 2019 thuvienbao
audio
eye 100
favorite 0
comment 0
Đạo Quân Tác giả: Dược Thiên Sầu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dao-quan/
Community Texts
Apr 29, 2019 thuvienbao
audio
eye 3
favorite 0
comment 0
Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh Tác giả: Hội Ma Pháp Đích Tiểu Trư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-tay-du-chi-te-thien-dai-thanh/
Community Texts
Apr 29, 2019 thuvienbao
audio
eye 57
favorite 0
comment 0
Trực Tử Vô Hạn Tác giả: Như Khuynh Như Tố Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/truc-tu-vo-han/
Community Texts
Apr 28, 2019 thuvienbao
audio
eye 46
favorite 0
comment 0
Marvel: Bất Hủ Vương Tọa Tác giả: Marvel Vương Giả Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/marvel-bat-hu-vuong-toa/
Community Texts
Apr 27, 2019 thuvienbao
audio
eye 235
favorite 0
comment 0
Tiên Giới Trở Về Tác giả: Tĩnh Dạ Ký Tư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tien-gioi-tro-ve/
Community Texts
Apr 26, 2019 thuvienbao
audio
eye 76
favorite 0
comment 0
Hệ Thống Cung Ứng Thương Tác giả: Tạc Nghiễn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/he-thong-cung-ung-thuong/
Community Texts
Apr 25, 2019 thuvienbao
audio
eye 201
favorite 0
comment 0
Dị Năng Đặc Công: Quân Hỏa Hoàng Hậu Tác giả: Hoa Manh Chủng Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/di-nang-dac-cong-quan-hoa-hoang-hau/
Community Texts
Apr 24, 2019 thuvienbao
audio
eye 71
favorite 0
comment 0
Thái Giám Võ Đế Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thai-giam-vo-de/
Community Texts
Apr 24, 2019 thuvienbao
audio
eye 134
favorite 0
comment 0
Siêu Phẩm Vu Sư Tác giả: Cửu Đăng Hiền Lành Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/sieu-pham-vu-su/
Community Texts
Apr 21, 2019 thuvienbao
audio
eye 129
favorite 0
comment 0
Sát Võ Kiếm Đế Tác giả: Ngưu Đầu Tù Trưởng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/sat-vo-kiem-de/
Community Texts
Apr 21, 2019 thuvienbao
audio
eye 81
favorite 0
comment 0
Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Ngươi Tác giả: Phù Đồ Yêu - 浮屠妖 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/quang-doi-con-lai-deu-vi-nguoi/
Community Texts
Apr 20, 2019 thuvienbao
audio
eye 60
favorite 0
comment 0
Nãi Ba Văn Nghệ Nhân Sinh Tác giả: Hàn Môn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nai-ba-van-nghe-nhan-sinh/
Community Texts
Apr 20, 2019 thuvienbao
audio
eye 131
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thế Thiên Quân Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-the-thien-quan/
Community Texts
Apr 19, 2019 thuvienbao
audio
eye 79
favorite 0
comment 0
Thấp Duy Trò Chơi Tác giả: Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thap-duy-tro-choi/
Community Texts
Apr 19, 2019 thuvienbao
audio
eye 57
favorite 0
comment 0
Vua Hải Tặc Chi Bảo Rương Hệ Thống Tác giả: Văn Hiên Vũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vua-hai-tac-chi-bao-ruong-he-thong/
Community Texts
Apr 19, 2019 thuvienbao
audio
eye 58
favorite 0
comment 0
Toàn Năng Trò Chơi Nhà Thiết Kế Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/toan-nang-tro-choi-nha-thiet-ke/
Community Texts
Apr 17, 2019 thuvienbao
audio
eye 54
favorite 0
comment 0
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế Tác giả: Tô Tiểu Lương Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trung-sinh-chi-thu-nu-tam-ke/
Community Texts
Apr 17, 2019 thuvienbao
audio
eye 587
favorite 0
comment 0
Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành Tác giả: Kiếm Đoạn Cửu Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-chi-sat-luc-tung-hoanh/
Community Texts
Apr 15, 2019 thuvienbao
audio
eye 42
favorite 0
comment 0
Tương Quý Phi Truyện Tác giả: Tô Tiểu Lương Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuong-quy-phi-truyen/
Community Texts
Apr 14, 2019 thuvienbao
audio
eye 160
favorite 0
comment 0
Tiên Võ Độc Tôn Tác giả: Tam Thiên Tình Không Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tien-vo-doc-ton/
Community Texts
Apr 14, 2019 thuvienbao
audio
eye 123
favorite 0
comment 0
Vạn Cổ Long Đế Tác giả: Quỷ Thập Lang Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-co-long-de/
Community Texts
Apr 13, 2019 thuvienbao
audio
eye 67
favorite 0
comment 0
Vô Cương Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-cuong/
Community Texts
Apr 13, 2019 thuvienbao
audio
eye 533
favorite 0
comment 0
Ta Không Muốn Nghịch Thiên A Tác giả: Tân Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ta-khong-muon-nghich-thien-a/
Community Texts
Apr 10, 2019 thuvienbao
audio
eye 575
favorite 0
comment 0
Thiên Vực Thương Khung Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thien-vuc-thuong-khung/
Community Texts
Apr 9, 2019 thuvienbao
audio
eye 139
favorite 0
comment 0
Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên Tác giả: Bôn Bào Dụ Đầu - 奔跑的芋头 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-pham-cuong-tien/
Community Texts
Apr 9, 2019 thuvienbao
audio
eye 175
favorite 0
comment 0
Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ Tác giả: Vũ Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/di-the-linh-vu-thien-ha/
Community Texts
Apr 6, 2019 thuvienbao
audio
eye 383
favorite 0
comment 0
Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới Tác giả: Long Xà Chi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/khung-bo-tu-tien-the-gioi/
Community Texts
Apr 6, 2019 thuvienbao
audio
eye 263
favorite 0
comment 0
Cực Phẩm Diêm La Thái Tử Gia Tác giả: Quỷ Khốc Lão Hủ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia/
Community Texts
Apr 5, 2019 thuvienbao
audio
eye 248
favorite 0
comment 0
Tối Cường Cuồng Bạo Hoàng Đế Hệ Thống Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/toi-cuong-cuong-bao-hoang-de-he-thong/
Community Texts
Apr 5, 2019 thuvienbao
audio
eye 206
favorite 0
comment 0
Cuồng Bạo Tiên Y Tác giả: Mãn Lãng - 莽浪 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuong-bao-tien-y/
Community Texts
Apr 4, 2019 thuvienbao
audio
eye 134
favorite 0
comment 0
Hải Tặc Chi Vô Hạn Điểm Kỹ Năng Tác giả: Cặn Bã Phi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hai-tac-chi-vo-han-diem-ky-nang/
Community Texts
Apr 2, 2019 thuvienbao
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Nàng Dâu Cực Phẩm Tác giả: Du Nhân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nang-dau-cuc-pham/
Community Texts
Mar 31, 2019 thuvienbao
audio
eye 91
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống Tác giả: Thanh Thảo Mông Lung Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-the-vo-hiep-he-thong/
Community Texts
Mar 30, 2019 thuvienbao
audio
eye 80
favorite 0
comment 0
Đại Đường Hoàng Thất Cô Nhi Tác giả: Thanh phạt hoàng tổ phụ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dai-duong-hoang-that-co-nhi/
Community Texts
Mar 30, 2019 thuvienbao
audio
eye 246
favorite 0
comment 0
Cực Vũ Huyền Đế Tác giả: Cửu Nguyệt Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuc-vu-huyen-de/
Community Texts
Mar 30, 2019 thuvienbao
audio
eye 84
favorite 0
comment 0
Mau Xuyên Cứu Vớt Hắc Hóa BOSS Nam Chính Tác giả: Quyển Thành Đoàn Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/mau-xuyen-cuu-vot-hac-hoa-boss-nam-chinh/
Community Texts
Mar 30, 2019 thuvienbao
audio
eye 80
favorite 0
comment 0
Tận Thế Biên Giới Tác giả: Thần Nhiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tan-the-bien-gioi/
Community Texts
Mar 30, 2019 thuvienbao
audio
eye 332
favorite 0
comment 0
Thiên Kiếm Thần Đế Tác giả: Quân Lạc Hoa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thien-kiem-than-de/
Community Texts
Mar 30, 2019 thuvienbao
audio
eye 168
favorite 0
comment 0
Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống Tác giả: Kiếm Như Giao Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuc-pham-diem-la-he-thong/
Community Texts
Mar 28, 2019 thuvienbao
audio
eye 75
favorite 0
comment 0
Thánh Võ Thời Đại Tác giả: Đạo Môn Đệ Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thanh-vo-thoi-dai/
Community Texts
Mar 27, 2019 thuvienbao
audio
eye 144
favorite 0
comment 0
Tiên Dược Cung Ứng Thương Tác giả: Đường Thố Vu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tien-duoc-cung-ung-thuong/
Community Texts
Mar 21, 2019 thuvienbao
audio
eye 102
favorite 0
comment 0
Vạn Yêu Đế Chủ Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-yeu-de-chu/
Community Texts
Mar 21, 2019 thuvienbao
audio
eye 69
favorite 0
comment 0
Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi Giả Tác giả: Mặc Vũ Vân Sơn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-hiep-the-gioi-luan-hoi-gia/
Community Texts
Mar 19, 2019 thuvienbao
audio
eye 89
favorite 0
comment 0
Cực Đạo Phi Thăng Tác giả: Đương Niên Yên Hỏa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuc-dao-phi-thang/